Zmiany związane z dyrektywą PSD2 w Kantorze Walutowym

Większe bezpieczeństwo w Kantorze Walutowym:

Zmiana sposobu logowania do Kantoru Walutowego

Jeśli posiadasz aktywny Kantor Walutowy, w pierwszym etapie logowania na Twoje konto nic się nie zmieni – jak dotychczas wprowadzisz identyfikator CIF i hasło. Dodatkowo na ekranie logowania hasłem pojawi się obrazek bezpieczeństwa wybrany przez Ciebie przy pierwszym logowaniu.
Zmiana w sposobie logowania pojawi się w kolejnym kroku – po wprowadzeniu hasła poprosimy Cię o autoryzację logowania kodem SMS. Kod SMS zostanie wysłany na numer zaufany.Jeśli nie chcesz za każdym razem wpisywać kodu podczas logowania, możesz dodać swoją przeglądarkę do zaufanych. (Czytaj więcej)
 

Aktywacja Kantoru Walutowego (pierwsze logowanie)

Etap aktywacji Kantoru Walutowego, czyli nadania do niego dostępu, pozostaje bez zmian – poprosimy Cię jak dotychczas o wprowadzenie identyfikatora CIF i autoryzację operacji kodem SMS, który wyślemy Ci na numer zaufany. Następnie, po wprowadzaniu poprawnego kodu SMS, zostaniesz poproszony o nadanie nowego hasła. Po nadaniu hasła zostaniesz przekierowany na ekran wyboru obrazka bezpieczeństwa po jego wybraniu, nadanie dostępu do Kantoru Walutowego dobiegło końca.
 

Zmiana w sposobie aktywacji Kantoru Walutowego nastąpi w kolejnym kroku – nadanie dostępu nie umożliwi Ci, jak dotychczas, na bezpośredni dostęp do Twojego konta. Po zdefiniowaniu hasła i wyborze obrazka bezpieczeństwa zostaniesz przekierowany do standardowego ekranu logowania. Następnie poprosimy Cię o zalogowanie do Twojego konta z zastosowaniem dwuetapowej autoryzacji, tak samo jak w przypadku logowania do aktywnego Kantoru Walutowego. (Czytaj więcej)
 

Odblokowanie Kantoru Walutowego

Sposób odblokowania dostępu do Kantoru Walutowego w początkowym etapie nie zmieni się – możesz go odblokować w drodze dyspozycji złożonej w placówce Banku lub u Konsultanta poprzez infolinię Banku (pod numerem 19 502 lub 12 370 70 00). Następnie po złożeniu dyspozycji postępuj zgodnie ze sposobem aktywacji Kantoru Walutowego. (Czytaj więcej)

Szybsze logowanie do Kantoru Walutowego

Dodaj swoją przeglądarkę do zaufanych, aby szybciej zalogować się na swoje konto w Kantorze Walutowym – bez konieczności dodatkowej autoryzacji kodem SMS – przez okres kolejnych 90 dni.

Aby dodać przeglądarkę do zaufanych wystarczy, że podczas logowania do Kantoru Walutowego – na ekranie autoryzacji kodem SMS – wybierzesz opcję „Zapisz przeglądarkę jako zaufaną i pomiń ten krok w przyszłości”.

Po 90 dniach przeglądarkę automatycznie usuniemy z listy zaufanych i poprosimy Cię o ponową autoryzację kodem SMS, z możliwością na nowo dodania urządzenia do zaufanych.

Będziesz miał także możliwość usunięcia przeglądarki w ustawieniach Kantoru Walutowego.

Skrócenie czasu nieaktywności w Kantorze Walutowym

Jeżeli nie będziesz wykazywał żadnej aktywności w Kantorze Walutowym po 4,5 minutach wyświetlimy Ci komunikat informujący o wygaśnięciu sesji w ciągu kolejnych 30 sekund.
Jeżeli klikniesz przycisk ‘Odśwież sesję’ sesja zostanie przedłużona o kolejne 5 minut. W przypadku dalszej nieaktywności lub wyboru przycisku ‘Anuluj’, po upłynięciu pozostałego czasu wylogujemy Cię automatycznie.

Większe bezpieczeństwo płatności kartą:

Zmiana sposobu zabezpieczenia płatności kartą w Internecie

Dyrektywa PSD2 to także większe bezpieczeństwo płatności, w tym – kartą w internecie. Przy płatnościach internetowych, poprosimy Cię o dodatkowe potwierdzenie:
 • komunikatem PUSH w aplikacji Kantor Walutowy (UWAGA! By potwierdzić transakcję internetową za pomocą aplikacji mobilnej, w ustawieniach Kantoru Walutowego należy włączyć autoryzację za pomocą PUSH) - wystarczy jak po otrzymaniu komunikatu zaakceptujesz tą transakcję zgodnie z przyjętą przez Ciebie formą akceptowania dyspozycji w aplikacji.
lub
 • poprzez podanie kodu e-PIN i hasła SMS wysyłanego przez Bank na telefon zaufany (ten sposób autoryzacji transakcji dotyczy klientów indywidualnych, nie korzystających z aplikacji mobilnej Kantoru Walutowego lub posiadających tą aplikację, ale nie mających włączonej autoryzacji za pomocą Komunikatów PUSH).

Zatem sposób potwierdzenia tych płatności będzie uzależniony od tego, czy posiadasz aktywną aplikację mobilną Kantoru Walutowego, czy masz włączoną w tej aplikacji autoryzację za pomocą Komunikatów PUSH oraz od tego, czy sklep internetowy, w którym dokonujesz zakupu, dostosował swój system do wymagań dyrektywy PSD2. Możemy również odstąpić od stosowania silnego uwierzytelnienia w przypadku, jeśli transakcja będzie charakteryzować się niskim poziomem ryzyka lub jeśli sklep, w którym dokonujesz zakupu, jest z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak nadać kod e-PIN?
Kod e-PIN można nadać logując się do serwisu www Kantoru Walutowego (sekcja Karty, zakładka Szczegóły karty) lub aplikacji mobilnej (zakłdaka Karty, sekcja Bezpieczeństwo). W zakłdce Karty będzie widoczna opcja nadania lub zmiany e-PIN. By nadać lub aktywować Kod e-PIN karta powinna być aktywna.

Kod e-PIN można również nadać dzwoniąc na numer infolinii Banku 19 502 (z zagranicy: +48 12 370 70 00)

Podczas połączenia z infolinią, aby nadać e-PIN, powinieneś wybrać opcję:
 • 2 „Twoje Karty”, a następnie
 • 3 „Jeśli chcesz nadać lub zmienić e-PIN do swojej karty”.


Jak wygląda proces potwierdzenia powiadomieniem PUSH?

Po wprowadzeniu danych karty płatniczej, na stronie sklepu internetowego, pojawi się poniższy ekran:Jednocześnie otrzymasz powiadomienie z aplikacji Kantoru Walutowego z prośbą o potwierdzenie transakcji. Aby zrealizować transakcję, zatwierdź ją w aplikacji.

Po potwierdzeniu powiadomienia PUSH i zatwierdzeniu transakcji PIN-em do aplikacji mobilnej, odciskiem palca lub wykorzystując Face ID, kliknij „Dalej” na stronie sklepu internetowego. Transakcja zostanie zrealizowana po pojawieniu się poniższego komunikatu:

Dodatkowe zabezpieczenie kodem PIN płatności kartą w terminalu

Zwiększamy bezpieczeństwo płatności kartą w terminalu. W przypadku wybranych transakcji poniżej 100 zł możemy poprosić Cię o potwierdzenie płatności kodem PIN. Zasady płatności powyżej 100 zł pozostają bez zmian.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest PSD 2?

Payment Services Directive 2 (PSD2) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r., która ma za zadanie regulować rynek usług płatniczych w obrębie Unii Europejskiej.

Dokument reguluje m.in. zasady relacji oraz komunikacji pomiędzy prowadzącymi rachunki płatnicze, a dostawcami usług finansowych, określa standardy techniczne połączeń, wprowadza nowe usługi, określa zasady pobierania opłat od transakcji płatniczych, chroni klienta poprzez narzucenie większych norm bezpieczeństwa.

Co PSD 2 oznacza dla Ciebie?

 • obniżenie kosztów transakcyjnych, dla przelewów zagranicznych realizowanych na rachunki obsługiwane na terenie państw członkowskich EOG w dowolnej walucie obcej;
 • uregulowanie i objęcie nadzorem nowych usług płatniczych – określono zasady dostępu do rachunków płatniczych przez instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze oraz biura, płatnicze;
 • standaryzację płatności w wymiarze międzynarodowym;
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych ze strony dostawców usług płatniczych;
 • ograniczenie odpowiedzialności konsumentów za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami;
 • zmianę terminów rozpatrywania reklamacji;
 • rozszerzenie narzędzi ochrony konsumentów na transakcje wychodzące poza państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • podniesienie bezpieczeństwa transakcji - wprowadzenie tzw. silnego uwierzytelnienia klienta przy inicjowaniu transakcji płatniczej.

Jak zmienią się koszty transakcyjne?

W wyniku wdrożenia PSD2 wyłączona została opcja OUR/BEN dla przelewów zagranicznych realizowanych na rachunki obsługiwane na terenie Państw Członkowskich EOG w dowolnej walucie obcej.

Oznacza to, iż zlecenie przelewu zagranicznego będzie możliwe tylko i wyłącznie z opcją kosztową SHA (koszt dzielony na zlecającego przelew oraz beneficjanta przelewu), która jest znacznie tańsza dla podmiotu zlecającego.

Co zmienia się w zakresie reklamacji?

Główną zmianą jest znaczne skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług płatniczych. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych (dotyczy świadczenia usług płatniczych) lub 30 dni kalendarzowych (dotyczy pozostałych przypadków) od dnia otrzymania reklamacji.

Co to jest silne uwierzytelnienie?

Zgodnie z nowymi przepisami określone operacje muszą spełnić wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication). Oznacza to dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów (składników) należących do kategorii:
 
 • Wiedza, czyli coś, co wie wyłącznie klient np. PIN
 • Posiadanie, czyli coś, co posiada wyłącznie klient np. karta SIM, push, SMS
 • Cecha, czyli coś, czym jest użytkownik np. biometria, odcisk palca

Co zmienia się w zakresie bezpieczeństwa?

 • zmieniamy logowanie do Kantoru Walutowego
 • zmieniamy sposób aktywacji i odblokowania Kantoru Walutowego
 • skracamy czas nieaktywności w Kantorze Walutowym
 • zmieniamy zasady płatności kartą w internecie i zbliżeniowych płatności w terminalu

Co się stanie jeśli wprowadzę błędnie kod SMS lub jego ważność wygaśnie?

Możesz ponowić jego wysłanie klikając w link „Wyślij SMS ponownie” – na ekranie potwierdzenia operacji – wówczas otrzymasz nowy kod SMS na zdefiniowany telefon zaufany.